Bijeenkomst 6 februari 2023 Erfgoed in Peel en Maas

 

Bijeenkomst 6 februari 2023 Erfgoed in Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas ontwikkelt erfgoedbeleid en gaat meer cultuurhistorisch waardevolle objecten beschermen. In november 2022 hebben wij met inloopmomenten informatie opgehaald in de kernen. Op 6 december 2022 is de gemeenteraad bijgepraat over de laatste stand van zaken en het vervolg.

Inloopmomenten november 2022

Op 22, 28 en 29 november 2022 zijn er inloopmomenten geweest. Silvia Pellemans, ANNO Cultuurhistorie, heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een eerste inventarisatie van het cultureel erfgoed in Peel en Maas. Er is in het verleden al veel informatie opgehaald en beschikbaar gesteld. Deze informatie, aangevuld met haar eigen inbreng op basis van haar expertise, heeft zij gebruikt voor het maken van een zogenaamde groslijst erfgoed.

Een groslijst is een eerste opzet van behoudenswaardige objecten waarbij nog geen onderzoek is gedaan naar de exacte cultuurhistorische waarden van de objecten, maar enkel naar het eerste aanzicht en de bouwperiode. Tijdens de inloopmomenten hebben inwoners informatie gegeven en aanvullingen op deze lijst ingebracht.

Toch hebben wij tijdens de inloopmomenten in sommige dorpen de zorgen van inwoners gevoeld over de selectie en het beschermen van het cultureel erfgoed van Peel en Maas. Door hierover nader inzicht te geven hopen wij op het verminderen van deze zorgen.

Betere bescherming via het bestemmingsplan

De lijn die wij momenteel volgen is dat we cultuurhistorisch waardevolle objecten willen beschermen via het bestemmingsplan en niet met een traditionele, gemeentelijke monumentenlijst. Deze manier van beschermen staat in directe relatie tot de nieuwe omgevingswet, die vereist dat de gemeentelijke erfgoedwaardes compleet worden opgenomen in het omgevingsplan.

Op basis van waarde-categorieën (bijvoorbeeld: beeldondersteunend – beeldbepalend – karakteristiek) kunnen objecten een dubbelbescherming cultuurhistorie krijgen in het bestemmingsplan. Deze benadering heeft als voordeel dat er beter rekening gehouden kan worden met de omgeving van het cultuurhistorisch waardevol object. Samenhangende objecten kunnen op deze manier ook worden gewaardeerd.

Bijeenkomst 6 februari 2023

Op basis van de voorlopige groslijst onderzoeken we momenteel welke objecten welk niveau van bescherming verdienen. De objecten worden getoetst aan de hand van de richtlijnen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Silvia Pellemans gaat een eerste conceptversie en een aantal voorbeelden voor de verdeling op basis van de waarde-categorieën presenteren op maandagavond 6 februari 2023.

Tijdens deze bijeenkomst krijgen alle inwoners van Peel en Maas de mogelijkheid om een reactie en aanvullingen te geven op de conceptversie. Meer informatie over de bijeenkomst volgt binnenkort via de nieuwsbrief, de website van Peel en Maas en de gemeentelijke (sociale) media.

Schrijversgroep Erfgoed

De schrijversgroep werkt momenteel aan het uitwerken van de dorpsthematieken. In het toekomstige erfgoedbeleid worden van elk dorp korte beschrijvingen opgenomen waarin staat wat elke kern uniek maakt en welke historische thema’s eruit springen. Deze thema’s zijn mede van belang om het cultureel erfgoed in Peel en Maas vast te leggen en te beschermen.

Wilt u nu al informatie aanleveren over objecten die in uw ogen bescherming verdienen of input aanleveren voor de vorming van de dorpsthematieken? Stuur dan een e-mail naar schrijversgroep@peelenmaas.nl of een brief naar de gemeente Peel en Maas ten name van Schrijversgroep Erfgoed.

Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2023!

 

Heeft u vragen over het erfgoed in Peel en Maas of zaken die u onder de aandacht wilt brengen?

Stuur dan een e-mail naar schrijversgroep@peelenmaas.nl